แกะรอยผลกระทบของการพนัน /

ผู้แต่ง
กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล
Corporate Author
บัญชา จันทร์สมบูรณ์, นิภาพร ทับหุ่น, ปานใจ ปิ่นจินดา, ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1