ตามรอยจาริกอินเดีย-เนปาล /

ผู้แต่ง
สำเนียง เลื่อมใส
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1