สถานการณ์สุขภาพจิตกำลังแรงงานและความสุขในการทำงาน = Mental Health, Labour Force and Happiness at Work /

ผู้แต่ง
รศรินทร์ เกรย์
Corporate Author
อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, รุ้งทอง ครามานนท์, เจตพล แสงกล้า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1