การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavioral Conformity of the Four Principles of Sanggahavatthu of Mathayom 1 Students in the Acadimic Year 2550 at San Pa Tong Witayakom School San Pa Tong District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
วลัยภรณ์ เขตสิทธิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ว345ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฉ) 92 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.