การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท = Learning of Self-Reliance and Interdependence in Society According to Theravada Buddhism Approch /

ผู้แต่ง
สุมานพ ศิวารัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552