การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันในสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท = Learning of Self-Reliance and Interdependence in Society According to Theravada Buddhism Approch /

ผู้แต่ง
สุมานพ ศิวารัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ส841ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฏ) 322 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.