ตัวบ่งชี้ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย = Indicators of Learning Community for Personnel Under Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
สันติ อุนจะนำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559