การศึกษาเชิงวิเคราะห์การดำเนินชีวิตของชาวไทยตามความเชื่อเรื่องสังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาท = A Study of the Life Style of Contemporary Thai Buddhist According to the Belife in the Process of Birth and Death in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระครูโกศลวิหารคุณ (จูม กุสโล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558