บูรณาการการดำเนินชีวิตที่ดีของชาวพุทธด้วยหลักสติในพุทธปรัชญาเถรวาท = Intergration of Living a Good Life with the Minfulness Principles in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระอุดมธีรคุณ (สมคิด จินฺตามโย)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559