ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน = A Study of Buddhist Propagtion Through Information Technology of the Modern Thai Sangha /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญไทย ปญฺญมโน (ด้วงวงศ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.317 บ469ศ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฏ) 316 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.