ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน = A Study of Buddhist Propagtion Through Information Technology of the Modern Thai Sangha /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญไทย ปญฺญมโน (ด้วงวงศ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553