ศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตคณะธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา = A Study of the Efficiency in Buddhist Propagation of Dhammayuttika Buddhist Missionaries in the United States of America /

ผู้แต่ง
เพชรพิกุล ณ นคร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555