รูปแบบการใช้บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาไทยตามแนวพุทธปรัชญา = The Model of Thai Penal Code Provisions Consistent with Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ณัฏฐ์สกุล พลายเพ็ชร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554