บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยหลักสาราณียธรรม = Integration of Cooperation Among Sub-District Administration Organization with Saraniya Dhamma /

ผู้แต่ง
แสงเดือน วิลัยพันธ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554