บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยหลักสาราณียธรรม = Integration of Cooperation Among Sub-District Administration Organization with Saraniya Dhamma /

ผู้แต่ง
แสงเดือน วิลัยพันธ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30135 ส959บ 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฎ) 283 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.