ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฏร : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลบ้านนิเวศน์ อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Satisfaction of Services of Household Registration Section : A Case Study of Ban Nives Municipality, Thawatburi District, Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
ศิริรชตะ โสดาทิพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551