การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี = People's Political Paricipation : A Case Study of Tambon Pimolrat, Bangbuathong District, Nonthaburi Province /

ผู้แต่ง
มนูญ จันทร์แก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551