ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่มีต่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) = Opinions of Students in Kamphaengphet Rajabhat University Towards the Political Reform Council /

ผู้แต่ง
วีรวรรณ ทองอยู่
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 321.87 ว835ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ซ) 256 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.