ความเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด = The 2nd Phase Understanding in the Priniciples of Democratic Government System : A Case Study of Ban Nonglek School, Tambon Pho Chai, Phanomphrai District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
กาวี สารบุตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 321.8 ก536ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฉ) 106 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.