การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Political Participation of Kamman and Village Headmen in Thachana District, Surattani Province /

ผู้แต่ง
จิราพร ทิพย์พิมล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551