ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = His Majesty's Photographic Portfolio /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธนาคารทิสโก้, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2