การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = Efficient Development on Tax Collection : A Case Study of Tambon Administration Organization, Nakornchaisri District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
อัจฉรา ปริมาส
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 336.29 อ498ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ณ) 196 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.