การพัฒนาห้องเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม แผนกสามัญศึกษา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม = Development of Appropriate Digital Classroom in Chandawittayakhom Buddhist School : A Participatory Action Research /

ผู้แต่ง
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ (บุตรระเกษ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559