การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม = Development Learning Activities in Srijanwittaya General Buddhist Scripture School : A Participatory Action Resrearch /

ผู้แต่ง
พระจักรพล สิริธโร (ป้องศิริ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559