ศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมของพราหมณ์ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Brahman's Virtues in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระวิทยา ฐิตธมฺโม (สร้อยเสนา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553