การศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวความคิดทางจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทกับศาสนาฮินดู = A Comparative Study of Ethical Conception of Theravada Buddhism and Hinduism /

ผู้แต่ง
พระมหาจำรัส เขมโชโต (บุดดาพงษ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545