พุทธวิธีแก้ปัญหา : ศึกษาจากหลักฐานในพระไตรปิฎก = The Buddha's Method in Resolution of Problems : A Study in Tipitaka /

ผู้แต่ง
พระปลัดสมปอง สุนฺทโร (ศิริมงคล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546