ความสำคัญของสัมมาสังกัปปะในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท = The Importance of Right Thought in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระกิ่งก้าน ฐานุตฺตโร (สิงห์สุพรรณ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ก631ค 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
Physical description
(ก-ซ) 99 หน้า ; 30 ซม.