ศึกษาวิเคราะห์การดำเนินชีวิตกับการปฏิบัติต่อทรัพย์ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study on Leading One's Life and Management of Wealth in Theravada Buddhist Philosopies /

ผู้แต่ง
พระปลัดสำราญ จนฺทสีโล (ศรีตะวัน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ส698ศ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ญ) 109 หน้า ; 30 ซม.