การศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องจิตในปรัชญาของวิลเลียม เจมส์กับพุทธปรัชญาเถรวาท = A Comparative Study of the Concept of Mind in William James's Philosophy and Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาอำนาจ พลปญฺโญ (สวัสดี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552