ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระเจ้าอโศกมหาราชที่มีต่อพระพุทธศาสนาจากจารึกอโศก = An Analytical Study of the Roles of King Asoka's Roles on Buddhism from Asoka Inscription /

ผู้แต่ง
วิชัย กิตติยะอำพล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558