การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภัยและผลของภัยในพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Fear and Its Results in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระกฤตนัน สุวิชโย (ธนะพาส)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552