การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภัยและผลของภัยในพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Fear and Its Results in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระกฤตนัน สุวิชโย (ธนะพาส)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ก276ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ญ) 140 หน้า ; 30 ซม.