การศึกษาคติความเชื่อเรื่องการบวชในวัฒนธรรมอีสาน = A Study of the Ideology in Ordination in Isan Culture /

ผู้แต่ง
พระมหาจักรพัฒน์ อมโร (ทองหุ้น)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551