การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิปัสสนาญาณ 9 ในพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of 9 Vipassanananas in Buddhism /

ผู้แต่ง
ราตรี ทิพย์เที่ยงแท้
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558