การศึกษาสมรรถภาพด้านการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทย = A Study of the Teaching Capbilities of Students at the Faculty of Education, Manachulalongkorn Buddhist University, Buddhist University of Thailand /

ผู้แต่ง
พระกมล อังคะณา (จินฺตาคโม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535