การศึกษาสมรรถภาพด้านการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทย = A Study of the Teaching Capbilities of Students at the Faculty of Education, Manachulalongkorn Buddhist University, Buddhist University of Thailand /

ผู้แต่ง
พระกมล อังคะณา (จินฺตาคโม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.71 ก131ก 2535
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535
Physical description
(ก-ญ) 144 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.