การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องทิฏฐิ 62 ในพรหมชาลสูตร = An Analytical Study of the Sixty-two Ditthis (Views) in Brahamajala Sutta /

ผู้แต่ง
พระครูสังฆรักษ์อรุณ เขมจิตฺโต (ดำนุ่น)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548