รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย = Final Report The Drought Management in Thailand /

Corporate Author
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559