ความเข้าใจเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = The Fourth Interval Students' Comprehension of Kamma : A Case Study of Omnoisophonchanoopatham, Krathumban District, Samutsakorn Province /

ผู้แต่ง
พระบุญเสริม ปภสฺสโร (จันทร์ภักดี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551