วิทยาการการสอนศีลธรรมของพระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย = Moral Pedagogy of Buddhist Monks in Mahachulalongkornrajavidyalaya University /

ผู้แต่ง
พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1