เจตจำนงเสรีตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = Free Will on Theravada Buddhist Philosophy : An Analytical Study /

ผู้แต่ง
แม่ชีจอมจันท์ ลิ้มเศรษฐกานต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555