การดำเนินชีวิตตามหลักขันติในทัศนะของประชาชนตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา = Life Living According to Khantiprinciple in the View of People Phu Luang Sub-District, Pak Thog Chai District, Nakhon Ratchasima Province /

ผู้แต่ง
สมใจ ผิวงาม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558