มุมมองของผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อโครงการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าพง ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี = The Perspectives of Dhamma Practitioners to the Thepong Monastery Dhamma Training Center, Tambon Takood, Mueang District, Saraburei Province /

ผู้แต่ง
พระปิยะฉัตร ปิยธมฺโม (นวลใย)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554