ผู้บริหารสถานศึกษาในอุดมคติของครู : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 = Teacher's Ideal School Administrators : A Case Study of School in the 3rd Education Area, Bangkok /

ผู้แต่ง
พระธรรมจิตรกร ถาวรจิตฺโต (สุวรรณชม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554