ศึกษาพฤติกรรมการนำหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = A Study of Behaviour Towards the Application of Buddha Dhamma to Daily Life Activities of the Fourth Level Students in Royal Air Force Training School, Kampaeng Saen District, Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
พระสายชล สิริสุทฺโธ (อ้นทับ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส655ศ 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ต) 140 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.