บทบาทของพระอวโลวิเตศวรโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนามหายาน = Roles of Avalokitesvara Bodhisattva in Mahayana Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาพลญาณ ญาณปทีโป (ฤทธาพรหม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552