การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น /

ผู้แต่ง
ฉันทนา จันทร์บรรจง
Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1