ศึกษาประวัติและคุณลักษณะเฉพาะของพระครูสุภัทรสีลคุณ (ดวงดี สุภทฺโท) = A Study of Biography and Characteristics of Phrakrusubhadrasilagun (Duangdee Subhaddo) /

ผู้แต่ง
พระครูโสภณสีลาภรณ์ (ศรีเนียม อาภรโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552