ศึกษาประวัติและคุณลักษณะเฉพาะของพระครูสุภัทรสีลคุณ (ดวงดี สุภทฺโท) = A Study of Biography and Characteristics of Phrakrusubhadrasilagun (Duangdee Subhaddo) /

ผู้แต่ง
พระครูโสภณสีลาภรณ์ (ศรีเนียม อาภรโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30922 พ414ศ 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ช) 151 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.