ความเชื่อเรื่องคาถาอาคมในพระพุทธศาสนาเถรวาท = The Belief in the Magic Spells in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระพลพล พลโรจโน (ชูรัตน์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552