การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องมิตรในหลักคำสอนพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Friend in Buddhist Teaching /

ผู้แต่ง
พระเอกสิทธิ มหาปญฺโญ (สารีสิงห์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552