ศึกษาบทบาทการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (ธ) = The Role in Sangha Administration : A Case Study of Administrative Monks in Prachinburi /

ผู้แต่ง
พระธีระชัย อชิโต (จันทร์ปา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552