การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด = Personnel's Work Performance Based on Good Governance at Phalachai Commercial Technological School, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระอธิการบุญยัง กตปุญฺโญ (ศรีดงกลาง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552