ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = A Proposed Policy for Being a Strong ASEAN Community for Basic Education Schools Under Office of the Basic Education Commission /

ผู้แต่ง
อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559