ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีกรรมสู่ขวัญข้าว อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา = A Study of Buddhist Ethics Existrd in Su Khwan Khao, Bua Yai District, Nakhon Ratchasima Province /

ผู้แต่ง
พระครูถาวรธรรมนิวิฐ ถาวธมฺโม (ทองสุกนอก)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559